Motorent.cz

E-Shop - reklamační řád

Reklamační řád
 
 
Úvod
     Reklamační řád tento se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vymezuje a upřesňuje povinnosti a práva prodávajícího (Jan Pikous, Bezručova 927/40, Říčany, 25101, IČ: 70717168, dále jen „provozovatel“) a kupujícího. 
     Smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. 
     Pokud je smluvní stranou spotřebitel, tak se řídí vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 
     Pokud je smluvní stranou podnikatel, tak se řídí vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění novel.
     Tento reklamační řád se týká zboží, kde kupující uplatňuje v záruční době práva z odpovědnosti za vady.
 
 
Převzetí zboží
Kupující nebo spotřebitel je povinnen:
- prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.
- při zjištění zjevných vad zboží, které jsou zjistitelné při převzetí, je kupující povinen s dopravcem sepsat záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.
- zkontrolovat kompletnost dokumentace (dokumentace není u náhradních dílů a OEM výrobků).
- neprodleně vady reklamovat u prodávajícího a doložit záznam o poškození, který musí být pdoepsán i dopravcem.
Záruční podmínky
     Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující má právo uplatnit reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými zákony a činí 24 měsíců, s výjimkami uvedenými v popisu zboží nebo stanovenými příslušným právním předpisem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím
Spotřebitel má při uplatnění záruky:
- v případě vady odstranitelné, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
- v případě vady neodstranitelné bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
- v případě vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
- v případě vady jiné neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Rozpory s kupní smlouvou:
     Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.
Vyřízování reklamací:
     V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží reklamuje zasláním zboží společně s kopií dokladu o koupi a popisem vady na adresu provozovatele.
     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě nebo nebude-li vyřízení reklamace záviset na subdodavateli provozovatele nebo vyjádření výrobce. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
     V případě zaslání zboží prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady a riziko. Ve vlastním zájmu si kupující nebo spotřebitel počíná tak, aby bylo zboží vhodně zabaleno způsobem vyhovujícím nárokům přepravy např. křehkého zboží a také zásilku náležitě označí.
     Zboží musí být v původním obalu nebo obalu bránícím poškození zboží přepravou a ve stavu úplném (včetně: kabelů a ostatního příslušenství). Původ zboží se prokazuje kupující doložením dokladu o koupi, záručního listu nebo jiným dostatečně průkazným dokumentem.
     V případě zjištění neodstranitelné vady zboží má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
     Pro případ oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. V případě neoprávněné reklamace má provozovatel nárok na paušální částku ve výši max. 500,-Kč jako náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
     Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené používáním
Rozsah záruky
Zaniknutí záruky může dojít v případě:
- neodbornou montáží, která byla provedena kupujícím, spotřebitelem nebo firmou, která pro tuto činnost není oprávněna.
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají doporučení provozovatele nebo výrobce.
Záruka se nevztahuje na:
- škody způsobené živelnou katastrofou, počasím, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem nebo vyšší mocí.
- vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu, nedodržením pojkynů provozovaterle nebo výrobce a nedostatečnou údržbou.
- poškození způsobená zapojením neodpovídající příslušné ČSN nebo EN.
Odstoupení od smlouvy:
     Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit si vzájemně posyktnutá plnění.
 
     V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14ti dnů od převzetí věci doporučujeme postupovat následovně:
- Informovat prodávajícího doporučeným dopisem o tom, že kupující odstupuje od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, datumu nákupu a uvedením čísla účtu pro vrácení finančního plnění ze strany prodávajícího.
- Spotřebitel dále zboží zašle zpět na adresu provozovatele uvedenou výše v původním nepoškozeném obalu, nesmí být opotřebeno nebo poškozeno, musí být kompletní (tzn. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a doložit kopii dokladu o koupi.
- Zboží není možno posílat na dobírku, protože potom není možná kontrola kompletnosti zboží.
- Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Náklady na doručení zboží zpět nese kupující.
- Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí.
Závěrečné ustanovení
     Záruční podmínky v tomto řádu jsou platné pro všechny objednávky nebo kupní smlouvy v případě, že nebylo dohodnuto jinak.
     Reklamační řád tento nabývá platnosti od 1.5.2012. Možnost změny reklamačního řádu si provozovbatel vyhrazuje. 

Vyhledávání

Copyright © motorent.cz 2007, Tvorba www stránek EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS Motorent Sachs bikes